Vi anvender cookies til at registrere hvad vores kunder søger efter, så vi bedre kan hjælpe dig. Det ligger os på sinde at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies.

Fri fragt ved køb over DKK 499,- (kun DK)
Gratis smagsprøver
Dag-til-dag levering
Din kurv
DKK 0,00
Modtag tilbud, nyheder, opskrifter og andre lækkerier.
Nyhedsbrev
Modtag tilbud, nyheder, opskrifter og andre lækkerier.

Din kurv
DKK 0,00
Hjem | Tilbud | Nyheder | Ualmindelig service | FAQ | Nyhedsbrev | Handelsbetingelser | Kontakt
Produkter
Modtag tilbud, nyheder, opskrifter og andre lækkerier.
Nyhedsbrev
Modtag tilbud, nyheder, opskrifter og andre lækkerier.

Meraki Håndsprit Gel form 490 ml

Tip en venMeraki Håndsprit Gel form.

Meraki desinfektionsgel er en effektiv bakteriedræber, der desinficerer og plejer dine hænder.

Produktet er biocid med 80% alkohol.

490 ml

Pumpen er sort.

Holdbarheden er 30 mdr. fra produktionsdatoen og yderligere 12 måneder efter åbning.

Bemærk - Begrænset antal sendes.


Sikkerhedsdatablad
(I overensstemmelse med EU forordning 1272/2008) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
Leverandør:
Producent:
Society of Lifestyle Industrivej 29 7430 Ikast
Tlf.: 97 25 27 14
Allison A/S Hjortkærvej 2 DK-6740 Bramming Danmark
Tlf.: 75 19 13 33

Produkt navn: Meraki Hand Sanitizer Gel Produkt nr.:
Revideret d.: 02-04-2020
Erstatter d.:
Anvendelse: Hånddesinfektion.
2. Fareidentifikation

Klassificering og mærkning efter EU forording 1272/2008 (CLP/GHS)
Faresymbol:
Signalord: Advarsel
Klassificering: Flam. Liq. 3
H-sætninger: H226 Brandfarlig væske og damp.
P-Sætninger: P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
Ingrediens CAS-nr. Konc. i % Klassificering. Ethanol 64-17-5 50-80 Flam. Liq. 2, H225
For fuld ordlyd af H-sætninger, se afsnit 16.
Deklaration i henhold til EU forordning nr. 1223/2009:
INGREDIENTS : Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Denatonium Benzoate
4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding Hudkontakt Øjenkontakt
Indtagelse
Frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.
Ikke aktuel, da produktet er beregnet til hudkontakt.
Skyl straks med vand i flere minutter. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder mælk/vand til ikke-bevidstløse personer. Søg læge ved vedvarende gener.
Side 1 af 3
5. Brandbekæmpelse
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
7. Håndtering og opbevaring
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
9. Fysisk/kemiske egenskaber
Egnede slukningsmidler:
Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.
Uegnet som brandslukningsmiddel:
Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.
Brand- og eksplosionsfare:
Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft. Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af lukket emballage.
Undgå udledning til jord og vandmiljø.
Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder.
Opbevares ved stuetemperatur (ca. 10-30°C).
Opbevares i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares nær varmekilder eller udsættes for høje temperaturer.
Følg reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker. Brandfareklasse I-2
Ingen specielle anbefalinger.
Udseende
Farve
Opløselighed i vand Massefylde
pH Eksplosionsgrænser Flammepunkt Kogepunkt Smeltepunkt
: Gel
: Klar transparent : Opløselig
: ca. 0,9 g/ml
: Ca. 7
: Ingen data
: < 21°C
: Ingen data
: Ingen data
10. Stabilitet og reaktivitet
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
12. Miljøoplysninger
Stabilitet : Produktet er stabilt. Materialer som bør undgås : Ingen specifikke anbefalinger. Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte.
Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse
Indånding af dampe kan medføre ubehag, hovedpine, svimmelhed og sløvhed.
Ikke irriterende ved normalt brug. Kan udtørre huden ved langvarig og/eller gentagen kontakt. Kan irritere øjnene.
Indtagelse kan medføre irritation af mave/tarmkanalen, opkastning og utilpashed (beruselse).
Ingen oplysninger tilgængelige.
Side 2 af 3

13. Bortskaffelse
14. Transportoplysninger
15. Oplysninger om regulering
16. Andre oplysninger
Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Endvidere henvises til Miljøministeriets "Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)".

ADR/RID
UN 1170 Ethanol, opløsning Fareklasse 3, F1 Emballagegruppe: II
Tunnel restriktions kode: D/E
IMDG
UN 1170 Ethanol solution Class 3
Packing group: II
Marine pollutant: No EMS: F-E, S-D
IATA
UN 1170 AEROSOLS, flammable Class 3
Packing group: II

Produktet er reguleret af EU forordning 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger samt EU forordning 1223/2009 om kosmetiske produkter.
Fuld ordlyd af H-sætninger i afsnit 3: H225 Meget bandfarlig væske og damp.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandøroplysninger om fysisk/kemiske egenskaber for samtlige indholdsstoffer i produktet.
Det er brugerens pligt at anvende produktet sikkert og i overensstemmelse med den påtænkte og anbefalede anvendelse.
Varenummer:
Leveringstid:
661092443
Leveringstid 1-3 dage
1 stk. DKK  129,95  inkl. moms
Kontakt
Chokoladehimlen
Solbakkevej 7A
8300 Odder
+45 7216 1777
salg@chokoladehimlen.dk